miljopolicy

Eiker Overflateteknikk AS Miljøpolicy

EOT skal være bransjeledende innen miljøstyring. Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, alltid overholde de lokale miljølovene. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje. Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre store miljømessige ambisjoner.

EOT skal:

 • I den grad det er økonomisk forsvarlig og produktet/prosessene ikke blir vesentlig dårligere, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede prosesser/produkter ved innkjøp

 • Ha et godt miljøforhold til alle våre leverandører av kjemiske produkter.

 • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøforskning innen vår bransje.

 • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye prosesser og produkter.

 • Jobbe for en relevant miljø informasjon om våre prosesser/produkter.

 • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant alle de ansatte hos Eiker Overflateteknikk.


 • Grønt produksjonssystem.
  EOT har et lukket produksjonssystem hvor ingen kjemikalier slippes ut i kloakksystemet. EOT arbeider fortløpende med å utforme nye produksjonsprosesser og renseteknologi, som bl.a. langt på vei skal eliminere utslipp av miljøfarlig tungmetallholdig avløpsvann. Ny og miljøvennlig teknologi er tatt i bruk i renseanlegget og utslipp av prosessvann resirkuleres for gjenbruk. Restavfall (Slam) oppsamles og blir forskriftsmessig deponert til Langøya/Specon miljø.

  Energiforbruk
  EOT har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i kontorer og i vår prosessanlegg. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk på de mest energikrevende prosessene. Og energivurderinger blir kontinuerlig fulgt opp i valg av nye prosesser.

  Valg av leverandører
  EOT stiller miljøkrav ved valg av leverandører. Vi ønsker aktivt å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til sammen med oss å ta vare på miljøet.

  Grønn kompetanse.
  EOT ønsker å være en proaktiv partner for alle våre kunder. EOT skal alltid informere kunder om de finnes et bedre miljøalternativ for prosessen som blir etterspurt. Hele EOT produksjonslokaler er dekket av katastrofekar (montert i underetasje). Lokalene er video overvåket og kontrollert av vaktselskap kveld/natt.

  Noen av våre kunder: